Begeleiding

Begeleiding

Leen Verhaeghe

 • Teamcoördinator
 • Logopediste
 • Stottertherapeute
 • Psychomotorisch therapeute

Ik  studeerde af in 2002 als logopediste.
Eigenlijk wist ik al jaren dat ik iets met kinderen, volwassenen wou doen. Helpen vooruit gaan.

Kinderen het gevoel geven dat ze iets kunnen, hun talenten zoeken, dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat is wat ik wil bereiken.

Volwassenen aanmoedigen, motiveren om een nieuwe methode eigen te maken.

Allemaal dingen die diep in mij geworteld zitten.

Ik blijf me bijscholen. Therapieën worden zo beter afgestemd.

Waarvoor kunt u bij ons terecht

Onze specialisaties en deskundigheid

Taalontwikkelingsstoornissen

 • Vertraagde of afwijkende ontwikkeling
 • Problemen met woordenschat, verbuigingen, zinsbouw
 • Problemen met taalgebruik

Stotteren

Stotteren is een aandoening die de communicatie ernstig kan verstoren. De impact van het stotteren op het dagelijks functioneren is afhankelijk van persoon tot persoon.

Stotteren is een aangeboren timingstoornis waarvan de oorzaak gelegen is in de hersenen. Er komen onvrijwillige haperingen voor die gepaard gaan met spierspanning. De huidige medische beeldvorming (o.a. PET scan en MRI) toont aan dat de hersenen van iemand die stottert op een andere manier spraak produceren dan hersenen van vloeiende sprekers. Dit leidt tot een verstoring in de timing en de coördinatie van de spreekspieren.

Hoe het stotteren verder evolueert is afhankelijk van de ernst van de timingstoornis en de manier waarop de persoon erop reageert. Dagelijkse confrontatie met de onvloeiendheden kan bij sommigen leiden tot negatieve emoties (angst, spanning, …) en negatieve gedachten (ik spreek niet goed, het zal niet lukken, …) ten aanzien van zichzelf en hun spreken.

Negatieve gevoelens en gedachten kunnen dan vermijdingsgedrag in de hand werken: stoppen met spreken, niet naar de winkel durven gaan, niet durven telefoneren, … .

In mijn praktijk wordt een directe therapie toegepast. Dit wil zeggen dat het stotteren zelf wordt aangepakt, rechtstreeks door met de patiënt zelf te werken. Bij kinderen krijgen de ouders informatie en tips en worden ze begeleidt en betrokken doorheen de hele therapie. Er wordt tevens verwacht dat ze actief meewerken aan de verbetering van het spreken van hun kind.​

Vroegtijdig behandelen

Wanneer er sprake is van stotteren is het van het allergrootste belang dat er zo vlug mogelijk wordt ingegrepen, dit wil zeggen van zodra de eerste tekenen van stotteren merkbaar zijn. Dit kan al voorkomen van de leeftijd tweeënhalf, drie jaar.

Een kind dat stottert is nooit te jong om hiervoor behandeld te worden. De therapie wordt aangepast aan de leeftijd van het kind. Er zijn therapieën ontwikkeld die zich specifiek toespitsen op zeer jonge kinderen.

Indien er onmiddellijk efficiënte hulp wordt gegeven, is er meer kans op het opnieuw verkrijgen van stottervrije spraak en wordt dit resultaat sneller en gemakkelijker bekomen. Bovendien voorkom je op deze manier dat het stotteren zich verder ontwikkelt en geïsoleerd blijft tot een spreektechnisch probleem

Articulatie

 • Onverstaanbaar/onduidelijk spreken
 • Bepaalde letters nog niet kunnen uitspreken, bvb. /r/
 • Bepaalde letters foutief uitspreken, bvb. lispelen
 • Werken aan een verzorgde uitspraak

Afwijkend mondgedrag
(slikproblemen)

 • Foutieve tong ligging in rust en/of tijdens slikken en/of tijdens articulatie zorgen voor gebitsvervorming
 • Duimzuigen, nagelbijten, mondademen,...
 • In samenspraak met orthodontist

Leerproblemen

 • Rekenen
 • Lezen
 • Spelling
Voor leerproblemen hebben we een ruimdenkende aanpak. We gaan zoeken naar de basis van het probleem. Het doen staat ‘centraal’ in het leren.

Neurologische stoornissen
afasie, dysarthrie

Afasie is een taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel.

Afasie wordt veroorzaakt door een hersenletsel, meestal een CVA (Cerebro Vasculair Accident) beter gekend als een beroerte of ‘attaque’. Soms kan ook een infectie, gezwel of ongeval de oorzaak zijn.

Dysartrie is een spraakstoornis waarbij patiënten moeilijk verstaanbaar zijn.
Oorzaken van dysartrie zijn een beroerte, een hersentumor, een ongeval, een spierziekte zoals Myasthenia Gravis of een andere neurologische aandoening (ziekte van Parkinson). Deze aandoeningen komen voornamelijk voor bij volwassenen en ouderen, maar ook bij kinderen en jongeren kan dysartrie ontstaan.

Stemproblemen

Heesheid of stemverlies kunnen veroorzaakt worden door een organische afwijking van de stembanden of door verkeerd stemgebruik (foutieve stemtechniek) of stemmisbruik (schreeuwen,…).

Nogal wat beroepssprekers (leerkrachten, …) krijgen in hun loopbaan te maken met stemstoornissen.
De logopedist bouwt het foutief stemgedrag af en leert het juiste stemgedrag weer aan.

Dysfagie, slikstoornissen

Slikproblemen komen frequent voor en hebben een negatieve invloed op de algemene gezondheid en levenskwaliteit.

Neurologische problemen of aandoeningen in het hoofd-halsgebiedkunnen aan de basis liggen van slikstoornissen of dysfagie. Medische behandelingen of medicatie kunnen ook het slikken of de speekselproductie beïnvloeden. Ook het normale verouderingsproces is een oorzaak van slikproblemen.
Opgelet: een slikprobleem is niet hetzelfde als een voedingsprobleem. Bij een voedingsprobleem verloopt het slikken wel goed, maar kan de persoon om een of andere reden geen voedsel doorslikken (dementie, psychische problemen).
Dysfagie manifesteert zich via verschillende symptomen: pijn, een moeilijke passage, verslikken.

Motorische problemen

 • Ontwikkelingsstimulatie
 • Grote motoriek
 • Fijne motoriek
 • Coördinatie- en lateralisatieproblemen
 • Schrijfmotoriek
 • Visuomotoriek
 • Ruimtelijk-visuele problemen

Visuele informatieverwerking

Aandacht- en concentratieproblemen

Voedingsadvies

We bieden ook cursussen aan en volgen regelmatig bijscholingen.

Wenst u meer informatie?